निविदा विभाग

चिनपकडील कॅनॉन आयआर 2525 कॉपियर प्रिंटर देखभाल दुरुस्ती करणे व अभिलेख व भांडार विभागासाठी कपाट नग 3 पुरविणे


      TOP
  

चि न प हद्दीतील स्ट्रीट लाईट दुरुस्ती व देखभाल कामी 6 कनिष्ठ तंत्रज्ञ टःएकेदार पद्धतीने पुरविणे


      TOP
  

चि.न.प. चतुर्थ व काही तृतीय श्रेणी कर्मचार्‍य़ाना गणवेष शिवून देणे


      TOP
  

चि.न.प.हद्दीत राधाकृष्ण नगर येथे नवीन 18 स्ट्रीट लाईटकनेक्शन साठी काम करणे व चि.न.प.कै श्रावणषेठ दळी सभागृहामध्ये नवीन स्पीकर व्यवस्थेसाठी लागणारे साहित्य बसवून चालू करुन देणे


      TOP
  

चि न प मालकीच्या विहीरी साफ करुन देणे व शहरातील मोकाट जनावरे कोंडवाड्यात आणणे


      TOP
  

चिपळूण नगर परिषद वार्षिक दर करार फेर जाहीर निविदा दुसरी मागणी


      TOP
  

चिपळूण नगर परिषद हद्दीमध्ये विशेष स्वच्छता राबविणे


      TOP
  

चिपळूण नगर परिषद - फेर निविदा नोटीस - विद्युत साहित्य पुरविणे


      TOP
  

चिपळूण नगर परिषद जाहिर फेरलिलाव नोटीस


      TOP
  

चिपळूण नगर परिषद वार्षिक दर करार जाहीर निविदा सन 2014-2015


      TOP
  

चि.न.प. हद्दीतील स्ट्रीट लाईट दुरुस्ती व देखभाल कामी 6 कनिष्ठ तंत्रज्ञ् ठेकेदार पद्ध्तीने पुरविणे


      TOP
  

चि.न.प चे चतुर्थ श्रेणी व तृतीय श्रेणी कर्मचार्‍यांना 2014-15 या आर्थिक वर्षासाठी गणवेषासाठी कापड खरेदी करणेकामी दराबाबत निविदा मागविणेबाबत


      TOP
  

चिपळूण नगर परिषदेचे मालकीचे भाजी मंडई तसेच मच्छी व मटण मार्केट या इमारतीमध्ये विद्युत व्यवस्था करणे.(इलेक्ट्रीकल वायरिंग)


      TOP
  

चि.न.प. कार्यालयामधील कौंसील हॉल, समिती हॉल,जनरल विभाग व इतर विभागातील खिडक्यांना पडद्यांकरिता कापड पुरविणे


      TOP
  

चि.न.प चे मालकीचे एल टाईप शोपिंग सेंटर ईमारतीमधील गाळा क्र 15 ची लिलाव नोटीस


      TOP
  

चि.न.प शिवाजीनगर निसर्गःऋण प्रकल्पासाठी 30 मी 3 चा गॅस बलून बसविणे व इतर


      TOP
  

चि.न.प सां.केन्द्र विभागास सन 2013-14 साठी साहित्य पुरविणे व कामे करणेबाबत वार्षिक दर करार करणे


      TOP
  

चि.न.प कार्यालयातील कॉउंसिल हॉल, समिती हॉल,लेखा विभाग व इतर विभागातील खिडक्यांना पडद्यांकरिता कापड पुरविणे


      TOP
  

चि.न.प आरोग्य विभागाअंतर्गत निसर्गःऋण प्रकल्प दुरुस्ती, दोन सीट शौचालय पुरविणे, शिलाई मचिन पुरविणे, 3 चाकी सायकल पुरविणे


      TOP
  

चि.न.प. हद्दीतील प्र.क्र.5 एरॉन चौकात नविन हायमास्ट बसवून चालू करुन देणे व चि.न.प. कै श्रावणशेठ दळी सभागृहामध्ये नविन स्पिकर व्यवस्थेसाठी लागणारे साहित्य खरेदी करून बसवून चालू करून देणे


      TOP
  

चिपळूण नगर परिषदेतील अपंगांना सेवा सुविधा या विभागासठी अपंगांसाठी घरघंटी, श्रवणयंत्र, अंधकाठी, व्हीलचेअर,पिकोफॉल मशिन, फुलशटल इ साहित्य पुरविणे


      TOP
  

चिपळूण नगरपरिषद कार्यालय व आवारामध्ये सी.सी.टी.व्ही फुटेज कॅमेरे नग 12 व एल.सी.डी स्क्रीन नग 2 बसविणे व पुरविणे


      TOP
  

चिपळूण नगर परिषद कार्यालय व आवारामध्ये सी.सी.टी.व्ही फुटेज कॅमेरे व एल सी डी स्क्रीन बसविणे व पुरविणे


      TOP
  

विसर्जन मार्गावर हॅलोजन लॅम्प बसविणे व चालू करून देणे. न. पा कार्यालयामध्ये इंटरकॉम सिस्टीम बसविणे. चि.न.प. दळी सभागृहामध्ये नविन स्पीकर व्यवस्था बसवून चालू करून देणे


      TOP
  

आरोग्य‍ विभाग- निसर्गऋण प्रकल्‍प दुरुस्‍ती, ओव्‍हर ऑयलिंग, विद्युत जनित्रा दुरुस्‍ती व ओव्‍हर ऑयलिंग करणे


      TOP
  

चिपळूण नगरपरिषद कार्यालय व आवारामध्ये सीसीटीव्ही फुटेज कॅमेरे बसविणे व पुरविणे व एल.सी.डी स्क्रीन पुरविणे


      TOP
  

चिपळूण नगर परिषद कै श्रावणशेठ दळी सभागृहामध्ये नविन स्पीकर व्यवस्थेसाठी लागणारे साहित्य खरेदी करून बसवून चालू करून देणे व सां केन्द्र विभागास साहित्य पुरविणे व कामे करणेबाबतचे वार्षिक दर करार करणे


      TOP
  

4 kg क्षमतेचे क्लोरीनेटर युनिट नग 1 बसवून चालू करून देणे


      TOP
  

नगर परिषद सां. केन्द्र विभागात साहित्य पुरविणे व कामे करणेबाबत वार्षिक दर करार करणे


      TOP
  

अभिलेख व भांडार विभाग - नगर परिषद कर्मचा-यांना रेनकोट पुरविणे


      TOP
  

स्टीटलाइट दुरुस्ती व देखभालीकरीता कनिष्ठ तंत्रज्ञ ठकेदार पध्‍दतीने पुरविणे


      TOP
  

Varshik Electric Material purvine 2013-14.pdf


      TOP
  

शुध्‍दीपत्रक दवाखाना विभाग


      TOP
  

गांधारेश्‍वर मंदीर जवळील चौकातील व परकार कॉम्‍प्‍ले‍क्‍स जवळील मिनी हायमास वरील लॅम्‍प शेड काढून नवीन शेड टाकणे


      TOP
  

नगर परिषद दवाखाना करीता वार्षिक दर पध्‍दतीने औषधे पुरविणे


      TOP
  

नगर परिषदेचे विविध विभागाकडील साहित्‍य पुरविणेकामी वार्षिक दर करार करणे


      TOP
  

महिला व बाल कल्‍याण समितीमार्फत शहरातील महिला व मुलींना शिलाई मशिन पुरविणे


      TOP
  

घनकचरा (व्‍यवस्‍थापन व हाताळणी) नियम 2000 अन्‍वये अंमलबजावणी करणे


      TOP
  

महिला व बाल कल्‍याण समितीमार्फत शहरातील महिला व मुलींना शिलाइ मशिन परविणे


      TOP
  

नामांकीत कंपनीचे संगणक नग 15 पुरविणे


      TOP
  

बायोगॅस वीज निर्मिती जनित्र चालविणे व देखभाल करणे व संरक्षण करणे


      TOP
  

नगर परिषदेला नामाकिंत कंपनीचे संगणक नग 15 पुरविणे


      TOP
  

न.पा. हद्दीतील महिला व मुलींना ब्‍युटीपार्लर बेसीक प्रशिक्षण देणे


      TOP
  

आरोग्‍य विभाग भटक्‍या कुत्रांना पडकडून निर्बजिकरण करणे व रॅबीज लस देणे व कचरा उचलणेकामी डंपर पुरविणे


      TOP
  

शहरातील विविध रस्‍ते डांबरीकरण करणेकामी दुसरी फेर निविदा


      TOP
  

बांधकाम विभाग ; विविध प्रभागातील कामे करणे


      TOP
  

आरोग्‍य विभाग . पथदिव्‍यासाठी उर्जा परिक्षक करून प्रकल्‍प अहवाल तयार करणे


      TOP
  

जाहीर निविदा दवाखाना विभाग औषधे पुरविणे आरसीएच अंतर्गत्‍


      TOP
  

बांधकाम विभाग अ.क्र. 1 ते 21 कामे


      TOP
  

बांधकाम विभाग अ.क्र. 1 ते 10 कामे


      TOP
  

bandkam vibhag suddhipatrak


      TOP
  

बांधकाम विभागाकडील विविध प्रकारची कामे करणे


      TOP
  

नपा दवाखाना िभागासाठी औषधे आरसीएच अनुदानातून श्‍खरेदी करणे


      TOP
  

नगर परिषद सांस्‍कृतिक केंद्र विभाग हासमासची दुरूस्‍ती करणे व सांस्‍कृतिक केंद्र विभागासाी साहित्‍य पुरविणे


      TOP
  

नगर परिषद स्त्रिया व बाल विकास कार्यक्रमांअंतर्गत एमएससीआयटी प्रशिक्षण देणे


      TOP
  

लिलाव नोटीस


      TOP
  

आरोग्‍य विभाग ; शहरात ठिकठिकाणी इशारा बोर्ड तयार करून लावणे


      TOP
  

गणपती विसर्जन ठिकाणी हॉलोजन लॅम्‍प व पुष्‍परूष्‍ठी करणे


      TOP
  

सांस्‍कृतिक केंद्र विभाग हायमास व सांस्‍कृतिक केंद्रासाठी साहत्‍य पुरविणे


      TOP
  

नगर परिषद दवाखाना विभागाकरीता औषधे व कृत्रिम अवयक पुरविणे


      TOP
  

स्त्रिया व बाल विकास समिती अंतर्गत एमएससीआयटी प्रशिक्षण देणे


      TOP
  

नगर परिषदेचे संकेतस्‍थळ, स्‍पर्श पटल यंत्रणा प्रणाली, कॉपीयर प्रिंटर, युपीएस, देखभाल दुरूस्‍ती व सांस्‍कृतिक केंद्रासाठी साहित्‍य पुरविणे.


      TOP
  

नगर परिषद हद्दीतील मुंबई गोवा हायवे ते पाग कास्‍कर याचे कब्रस्‍‍तानकडे जाणारा रस्‍ता दुरूस्‍ती व डांबरीकरण करणे व सी सी रिटेनिंग वॉल बांधणे.


      TOP
  

चिपळूण नगर परिषद दवाखाना विभागाकरीता औषधे व मिश्रक पुरविणे


      TOP
  

चिपळूण नगर परिषदेचे जलतरण तलाव कंत्राटी पध्‍दतीने चालविणेस देणे


      TOP
  

खेर्डी दत्‍त मंदीर ते जॅकवेल पर्यतचा रस्‍ता डांबरीकरण करणे


      TOP
  

supply of majur seva Nivida.pdf


      TOP
  

चिपळूण नगर परिषदेकडील विविध विभागाकडील वार्षिक दर करार जाहीर निविदा


      TOP
  

आरोग्‍य विभाग ; कचरा (व्‍यवस्‍थापन व हाताळणी) नियम 2000 अन्‍वये अंमलबजावणी करणेकामी फेर निविदा


      TOP
  

खेर्डी पंप हाऊस केंद्र येथे 150 केव्‍हीए क्षमतेचा जनरेटर 2 महिने कालावधी करीता भाड्याने पुरविणे


      TOP
  

Supply One 120 HP Turbine Pump Set.( Water Lubricated, Motor Starter with cable)


      TOP
  

नगर परिषदेला कॉपीयर प्रिंटर पुरविणे


      TOP
  

नगर परिषदेला कॉपीयर प्रिटर पुरविणे


      TOP
  

नगर परिषदेला कॉपीयर प्रिंटर पुरविणे


      TOP
  

आरोग्‍य विभाग घनकचरा व्‍यवस्‍थापन सेवा पुरविणेकामी फेर निविदा


      TOP
  

नगर परिषदेच्‍या विविध प्रभागात खेळणी पुरविणे व बसविणे


      TOP
  

ganpati visarjan


      TOP
  

घनकचरा (व्‍यवस्‍थापन व हाताळणी) नियम 2000 अन्‍वये अंमजबजावणी करणे


      TOP
  

बांधकाम विभाग शहरातील विविध कामे करणे


      TOP
  

अभिलेख व भांडार विभाग, नगर परिषदेला विविध साहित्‍याचा पुरवठा करणे


      TOP
  

आरोग्‍य विभाग स्ट्रिट लाईट पोल सर्व साहित्‍यासह बसविणे व ग्रास कटर पुरविणे


      TOP
  

बांधकाम विभाग नगरोथ्‍थान अंतर्गत्‍ा विविध कामे करणे.


      TOP
  

बांधकाम विभागाकरीता वार्षिक दर पध्‍दतीने साहित्‍य पुरविणे व कामे करणेकामी फेर निविदा.


      TOP
  

बांधकाम विभागाकरीता वार्षिक दर पध्‍दतीने साहित्‍य पुरविणे व कामे करणे.


      TOP
  

बांधकाम विभागाकरीता वार्षिक दर पध्‍दतीने साहित्‍य पुरविणे व कामे करणे.


      TOP
  

पवन तलाव नजीक व्‍हू पॉंईटचे बांधकाम विद्युत कामासहित करणे व रामतिर्थ तलाव येथील रिटेनिंग वॉल बैठक व्‍यवस्‍था व स्‍वच्‍छता गृहाचे बांधकाम विद्युत कामासहीत करणेण्‍


      TOP
  

आरोग्‍य विभाग स्ट्रिट लाईटकरीता सिमेंट पोल उभारून नवीन ट्युब बसविणे


      TOP
  

बांधकाम विभागाकडील विविध प्रभागातील 1 ते 38 कामे करणे


      TOP
  

नगर परिषद हद्दीतील वृक्षांची गणना करणे


      TOP
  

बांधकाम विभाग : पर्यटन विकास योजना


  1. पवन तलाव नजीक व्हू पाँईटचे बांधकाम विद्युत कामासहीत करणे
  2. रामतीर्थ तलाव येथे रिटेनिग वॉल, बैठक व्यवस्था व स्वच्छता गृहाचे बांधकाम विद्युत कामासहित करणेअधिक माहिती
      TOP
  

बांधकाम विभाग : पर्यटन विकास योजना


विरेश्‍वर तलावाचे सुशोभिकरण करणे


अधिक माहिती
      TOP
  

अग्निशमन केंद्र इमारत बांधणे


      TOP
  

होडी पुरविणे


      TOP
  

बांधकाम विभाग 1 ते 13 कामे करणे


      TOP
  

बांधकाम विभाग 1 ते 3 कामे करणे


      TOP
  

बांधकाम विभागाकडील विविध वॉर्डातील विविध प्रकारची 1 ते 19 कामे करणे.


      TOP
  

नगर परिषदेचे विविध विभागाकडील साहित्‍याची वार्षिक दर पध्‍दतीने खरेदी करणेकामी निविदा सुचना


      TOP
  

नगर परिषद आरोग्‍य विभागासाठी विविध कामे करणेसाठी जेसीबी मशिन पुरविणे.


      TOP
  

आरोग्‍य विभागाकडील असलेले साहित्‍य यांचा जाहिर लिलाव


      TOP
  

घनकचरा प्रकल्‍पाचे ठिकाणी अंतर्गत रस्‍ते डब्‍ल्‍यु बी एम करणे व बी एम करणे 12 वा वित्‍त आयोगातून करावयाची कामे


      TOP
  

बांधकाम विभाग मागासवर्गिय निधीतून करावयाची कामे


      TOP
  

आरोग्य विभागाकरीता जेसीबी मशिन व इक्‍सलव्‍हेटर प्रॉब्लम मशिन टाटा 70 भाड्याने घेणे


      TOP
  

चिपळूण नगर परिषद हद्दीतील वाशिष्‍ठी नदीवर दुपदरी पूल बांधणेकामी प्रोजेक्‍ट मॅनेजमेंट कन्‍सल्‍टन्‍सी नियुक्‍ती करणे.


      TOP
  

बांधकाम विभाग : रस्‍ते हॉटमिक्‍स डांबरीकरण करणे, राधाकृष्‍णनगरकडे जाणारा पूल बांधणे व नामवंत व्‍यक्‍ती व धार्मिक स्‍थळे यांचे फलक तयार करून बसविणे.


      TOP
  

नगर परिषद संगणक विभागाकरीता फर्निचरचा पुरवठा करणे


      TOP
  

Chiplun nagar parishad record vibhag invited tender for supply of play equipments & mentances.


      TOP
  

चिपळूण नगर परिषद संगणक विभागाकरीता युपीएस, नेटवर्किंग, वेबसाईट देखभाल, स्‍पर्शपटल यंत्रणा देखभाल, विवाह नोंदणी प्रणाली व हार्डवेअर, प्रिंटर व कॉपीयर प्रिंटर देखभाल करणे


      TOP
  

Arogya vibhag are invited re-tender for supply of street light seva & Kondwada seva.


      TOP
  

Chiplun nagar parishad record vibhag invited tender for supply of bags.


      TOP
  

Bandhkam vibhag - Chiplun Municipal Council are invited re-tender for statue of shivaji maharaj


      TOP
  

Chiplun nagar palika dept. of Arogya invited tender for supply of supply of pole & street light.


      TOP
  

Chiplun Municipal Council Arogya vibhag are invited tender for supply of street light seva & Kondwada seva


      TOP
  

Chiplun nagar palika dept. of samuh sanghtak vibhag invited tender for supply of Note Book & Slate.


      TOP
  

Chiplun nagar palika dept. of Arogya invited tender for supply of defferent type of work.


      TOP
  

Bandhkam vibhag - Chiplun Municipal Council are invited re-tender for supply of engineer seva


      TOP
  

Bandhkam vibhag - Chiplun Municipal Council are invited tender for architects penal


      TOP
  

Bandhkam vibhag - Chiplun Municipal Council are invited tender for supply of engineer seva


      TOP
  

gowalkot kabrathan


      TOP
  

solar light


      TOP
  

sypply of seva


      TOP
  

Chiplun Municipal Council are invited tender for defferent type of work.


      TOP
  

Bandhkam vibhag - Chiplun Municipal Council are invited tender for defferent type of work.


      TOP
  

RC


      TOP
  

shivaji maharaj


      TOP
  

arogya vibhag - Chiplun Municipal Council are invited tender for defferent type of work.


      TOP
  

Bandhkam vibhag - Chiplun Municipal Council are invited tender for defferent type of work.


      TOP
  

Bandhkam vibhag - Chiplun Municipal Council are invited tender for defferent type of work.


      TOP
  

Bandhkam vibhag - Chiplun Municipal Council are invited tender for defferent type of work.


      TOP
  

arogya vibhag invited tender - dampar & b-gas plant.


      TOP
  

Bandhakam Vibhag invited tender Sypplying 60 mm & 80 mm trap stone metal & murum


      TOP
  

Bandhkam vibhag - Chiplun Municipal Council are invited tender & re-tender for defferent type of work.


      TOP
  

Bandhakam Vibhag invited re-tender Repairing for Pag Kanyashala Mutari re-tender


      TOP
  

Samuh sanghtak vibhag-form women & child Development committe of Chiplun Municipal Council calls re-tender II supply of Jilebi.


      TOP
  

Samuh sanghtak vibhag-form women & child Development committe of Chiplun Municipal Council calls re-tender II supply of Jilebi.


      TOP
  

Carrying out Water Audit & Energy Audit study for entire Water Supply Distribution System of Chiplun Municipal Council (CMC)


      TOP
  

Chiplun nagar palika dept. of Arogya invited tender for supply of Sweater, Maflar, Chappal & street light controller


      TOP
  

samuh sanghtak vibhag-form women & child Development committe of chiplun municipal council calls re-tender supply of jilebi


      TOP
  

Bandhkam vibhag - Chiplun Municipal Council are invited tender for defferent type of work.


      TOP
  

chiplun municipal council invited for dranage schime


      TOP
  

Record vibhag - Chiplun Municipal Council are invited tender for defferent type of work


      TOP
  

75 hp pump maintenance .


      TOP
  

Arogya vibhag supply of street light controller


      TOP
  

shuddhipatra


      TOP
  

construction retaining wall for ramthirth talav


      TOP
  

web site & anti virus


      TOP
  

DRAINAGE SCHAEME DPR FOR CMC


      TOP
  

Bandhkam vibhag - Chiplun Municipal Council are invited tender for defferent type of work re-tendat II


      TOP
  

Bandhkam vibhag - Chiplun Municipal Council are invited tender for defferent type of work


      TOP
  

Bandhkam vibhag - Chiplun Municipal Council are invited tender for shamshanbhumi services re-tender first.


      TOP
  

supply of Thumb Scanner Attendance System.


      TOP
  

Aarogya vibhag - Supply of Gents & Ladies Umbrella.


      TOP
  

Aarogya vibhag - Supply of Temephoss re-tendar first.


      TOP
  

Aarogya vibhag - Supply of Gents & Ladies Sweater, Maflar & Gents & Ladies Chapplas re-tender first.


      TOP
  

Bandhkam vibhag - Chiplun Municipal Council are invited tender for defferent type of work


      TOP
  

sypplying civil engineer services


      TOP
  

shamshanbhumi


      TOP
  

Supply of Crust Material (Mag)


      TOP
  

Record vibhag - form women & child Development committe of chiplun municipal council calls tender for supply to Jilebi.


      TOP
  

Arogya Vibhag - Chiplun Municipal Council are invited re-tender (First) for supply of Street light material


      TOP
  

Reservation no 52 development of Garden work of section no 5 Electrifaation & Land Scaping.


      TOP
  

Chiplun Nagar Palika dept. of Water Supply invited tender for management seva


      TOP
  

Arogya Vibhag - Chiplun Municipal Council are invited tender for supply of Phenol, Temefos & Street light material.


      TOP
  

water supply depertment invited tender for different type of work


      TOP
  

Water Supply Depertment Chiplun Municipal Council are invited tender for deferent type of work.


      TOP
  

supply of water supply management seva


      TOP
  

Chiplun nagar palika invited tender for supply of Server & Printer


      TOP
  

Chiplun nagar palika invited tender for supply of Os & Office. Software.


      TOP
  

Chiplun nagar palika invited re-tender (I) for change of electric panel board, over switch, main switch with covered panel board.


      TOP
  

Chiplun nagar palika dept. of Arogya invited tender for supply of Sweater, Maflar & Chappal.


      TOP
  

Chiplun nagar palika invited tender for ghameli, favdi, pikav & badli. (retender (fifth))


      TOP
  

Bandhkam vibhag Corregendum of these two type of works - Chiplun Municipal Council are invited tender for 1) constrution of c.c.gutter & renewation of b.t. surfae from khatic ali to kokan markantile bank in w.no. 9, 2) renewation of b.t. surfae from dadar mohalla to bebal mohalla in chiplun municipal area.


      TOP
  

Bandhkam vibhag - Chiplun Municipal Council are invited tender for defferent type of work.


      TOP
  

contruction of children garden, ledies gymnasium, anganwadi, rcc gutter and compound wall in open space w. no 24 at pagmala s.no 13.


      TOP
  

Bandhkam vibhag - Chiplun Municipal Council are invited tender for defferent type of work.


      TOP
  

Bandhkam vibhag - Chiplun Municipal Council are invited tender for defferent type of work.


      TOP
  

samuh sanghtak vibhag-form women & child Development committe of chiplun municipal council calls re-tender from expart trainer/training institute for our mention below (Ist call)


      TOP
  

Reservation no 52 development of Garden works of section no 5 Electrifaation & Land Scaping.


      TOP
  

chiplun nagar palika invited tender for ghameli, favdi, pikav & badli.


      TOP
  

chiplun nagar palikas dept. of sjsry invited tender for supply of furniture.


      TOP
  

chiplun nagar palika invited tender for change of electic panel board, over switch, main switch with covered panel board.


      TOP
  

chiplun nagar palikas dept. of sjsry invited tender for supply of furniture.


      TOP
  

Centrally Sponsored Integrated Low Cost Sanitation Scheme for Economically Weaker Section Living in Urban areas.


      TOP
  

Repairs and renovation existing water purification and circulating plant of swimming pool at chiplun municipal council.


      TOP
  

Proposed Ladies Sports Complex on R.S.No 113 Phase 1 to phase 5 (re-tender 5th call)


      TOP
  

Bandhkam vibhag - Chiplun Municipal Council are invited tender for window AC (re-tender II call)


      TOP
  

Bandhkam vibhag - Chiplun Municipal Council are invited tender for defferent type of work (re-tender)


      TOP
  

Bandhkam vibhag - Chiplun Municipal Council are invited tender for defferent type of work (re-tender)


      TOP
  

Record Vibhag - Chiplun Municipal Council Invited tender from well-Known company & I. S. I. mark for 1) 20 intch Ladies Cycle, 2) Half Shuttle Sewing Machine with stand same company, 3) Picko-fall Machine with stand same company. (re-tender, 1st call)


      TOP
  

Record Vibhag - Chiplun Municipal Council Invited tender from well-Known company & I. S. I. mark for Fog Machine (re-tender 1st call)


      TOP
  

Water Supply Department - 5 th Re-Tender Supplying following material for pipeline at Govalkot Khapare wadi & 2nd Re-Tender Supplying following material for pipeline at Khend Satish Khedekar House to Gujrati House.


      TOP
  

Bandhkam Vibhag - Krida Sankul at D.P. Reservation No 42 Chiplun Municipal Council (II Call)


      TOP
  

Record Vibhag - Chiplun Municipal Council Invited tender from well-Known company & I. S. I. mark for 1) 20 intch Ladies Cycle, 2) Half Shuttle Sewing Machine with stand same company, 3) Picko-fall Machine with stand same company.


      TOP
  

1) Supply of Two 3 HP pump set at Gowalkot plant, 2) Excavation of of sludge saturated in Jackwell at Gowalkot, 3) Excavation of of sludge saturated in Vashishti river Supply 60 Hours JCB machine on rent basis.


      TOP
  

Supply 30 KVA Generator on Rent Basis of Pag Pump House.


      TOP
  

Water Supply Department - 4 th Re-tender - Supplying following material for pipeline at Govalkot Khapare wadi & Ward No 8


      TOP
  

Chiplun Municipal Council are invited tender for defferent type of work


      TOP
  

Supplying Bitumen 60/70 grade for filling


      TOP
  

samuh sanghtak vibhag-form women & child Development committe of chiplun municipal council calls tender from expart trainer/training institute for our mention below


      TOP
  

record vibhag purchase & printing items


      TOP
  

bandhkam highmast tender


      TOP
  

bandhkam tender


      TOP
  

providing & installing of children`s park equpments in different area`s of chiplun municipal council limit‏


                                  

अधिक माहिती
      TOP
  

Computer Dept. - for CMC supply of material mention below - 16/11/08 to 26/11/08


Computer, Dot Matrix Printer, Server, Laser Printer, LCD Projector with Screen & Laptop

अधिक माहिती
      TOP
  

Chiplun Municipal Council are Invited tender for different type of work


      TOP
  

Chiplun Municipal Council are Invited tender for different type of work


      TOP
  

Krida Sankul at D.P. Reservation No 42 Chiplun Nagar Parishad


      TOP
  

Suppling & Elicting Air Conditioner to the Council Holl for Chiplun Nagar Parishad


      TOP
  

Geographical Information System


      TOP
  

Proposed Ladies Sports Complex on R.S.No 113 Phase 1 to phase 5


      TOP
  

Chiplun Nagar Parishad Health Dept. Supply of 150 liter Temephos 50 % EC (re-tender)


      TOP
  

Chiplun Nagar Parishad Water supply Dept. At the site of Govalkot & Kherdi Pump House two time in a month wash a settling tank (re-tender)


      TOP
  

Touch screen kiosk


      TOP
  

van fog machin


      TOP
  

bandkam tendar


      TOP
  

Improvement to Chiplun Water Supply Scheme, (II call)


      TOP
  

 

© Chiplun Nagar Parishad. Best viewed in 1024 X 768. Developed by Softkey Solutions